Hizmetlerimiz

Temiz çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketimiz çevre dostu ürünler üreten konusunda lider bir kaç yabancı şirketin de Türkiye genel distribütörlüğünü yapmaktadır. İştigal konularımız arasında sizlere aşağılarda sunduğumuz hizmetler için gerekli olan fizibilite çalışmaları, planlama, proses seçimi, temel ve detay mühendislik çalışmaları, ekipman ve malzeme temini, inşaat işleri yapımı veya danışmanlık, tesis otomasyonu, komple montaj işleri, işletme ve bakım talimatlarının hazırlanması, tesislerin işletmeye alınması ve teslimi konularını kapsamaktadır.

BACTA CULT (Biyolojik Arıtma Mikroorganizmaları)

Bacta Cult , %100 çevreyle dost ürün ilkesine mükemmel şekilde bağlı olan devrim niteliğinde yeni organik atıkları ortadan kaldırıcı bir üründür. Bacta Cult, topraktaki ve sudaki yağ döküntüleri, yağ tutucuları ve ağır yağ ve yağ engelleyicileri, kanallar, lağım hatları, filtre kanalları ve saklama çukurları, lağım çukurları, dolgu alanları, pompalar ve taşıyıcı istasyonlar, atık göletleri, et işleme tesisleri ve üretim binaları, oksijensiz ve çevreyle uyumlu göletler, havalandırmalı sistemler, damlatmalı filtreler, atık su işleme tesisleri, kirli toprak ve herhangi bir diğer tür atık çökeltisini içine alan bazı kaynaklardaki atık yapısını büyük ölçüde azaltır ve ortadan kaldırır. Bacta Cult, bu kaynaklardan atıkları temizlemekle kalmaz ayrıca hızlı bir koku kontrolü de sağlar. Etkinliği ve farklılığı sayesinde UltraZyme nihai ve ekonomik bir çözüm yoludur ve atık kirliliğinin global ölçüde olan etkisini büyük ölçüde azaltmak için kullanılır.

KENTSEL ARITMA SİSTEMLERİ : Nüfusu 1000 üzerinde bulunan yerleşim birimleri için kurmakta olduğumuz betonarme konvansiyonel aktif çamur sistemleri, temel proses olarak biyolojik atıksu arıtma tesisleridir.

 
ENDÜSTRİYEL ARITMA SİSTEMLERİ : Sanayi tesisleri,,gıda fabrikaları, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşların üretim prosesleri sonucunda oluşan atıksularını geri dönüşümünü sağlamak veya bertaraf etmek için kurmuş olduğumuz endüstriyel atıksu arıtma sistemleridir, atıksu özelliklerine göre özel olarak dizayn edilmektedir.
 
EVSEL ARITMA SİSTEMLERİ : Nüfusu10-500 aralığındaki evsel arıtmalar için celik sac konstrüksiyon veya betonarme olarak inşa edilebilen paket atıksu arıtma sistemleri Arıtsel Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojileri güvencesi ile üretilmektedir
 
DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİ : Özel olarak tasarlanan yataklarda yetiştirilen bitkiler vasıtasıyla atık suyun arıtılması esasına dayanmaktadır. Sistem, pahalı ithal ekipmanlara ihtiyaç duymamaktadır. Enerji ihtiyacı yoktur. Bakımı, onarımı ve işletmesi kolaydır. Köylüler tarafından kolayca işletilebilmektedir.
Çevredeki doğal malzeme kullanılarak ihtiyaç büyüklüğünde hazırlanan havuzlarda atık suyun filtre edilmesi ve yetiştirilen sulak alan bitkileri ile suyun arıtılması esasına dayanan bu sistem, doğal yapının küçük taklitleridir. Sulak alanlar, ortamdaki güneş enerjisini kullanabilme ve kendi kendini yenileyebilme kapasitesine sahiptirler. Birçok canlı türüne yaşama alanı sağlayarak yabani hayat oluştururlar. Ortamdaki karbondioksiti tüketip oksijen üreterek atmosferin doğal dengesinin korunmasını sağlarlar. Organik maddeyi, askıda katı maddeyi, besinleri, toksik maddeleri, ağır metalleri ve biyolojik unsurları giderebilmesinden dolayı yüksek miktarda arıtım kapasitesine sahiptirler
 
Sistemin birinci kademesini mevcut fosseptik yapıları oluşturmaktadır. Fosseptik çıkış suları ile beslenen yapay sulak alanlarda yapılan arıtma sonucunda, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin öngördüğü değerlerin altında kirletici konsantrasyonlarına ulaşmak mümkün görülmektedir. Bu durumda kırsal yerleşim yerlerimize ait atıksular alıcı ortamlara güvenle deşarj edilebilir değerlere ulaşacaktır.
Yapay sulak alanlardan hasat edilen bitkiler ve çıkış suyunun tekrar değerlendirilmesi ile ilgili çok çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Kendi içinde ekolojik bir denge kuran sulak alan sitemleri oldukça üretkendir.
 
Bu proje sayesinde; yüksek yatırım maliyeti gerektiren geleneksel arıtma tesisleri terk edilerek, köylerimizde doğal arıtma yöntemi ile atık suların arıtılması hedeflenmektedir. İthal ve pahalı malzemelerin kullanımını gerektirmeyen bu sistem bu yönüyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma gayretine büyük katkısı olacak.Tesisin işletilmesinde elektrik enerjisi gerektirmediği için enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bütün bu avantajlarının yanında en önemlisi doğal kaynaklarımız korunmuş olacak, çevre ve insan sağlığı için kırsal yerleşim yerlerinde büyük bir adım atılmış olacaktır
 
BİOGAZ TESİSLERİ : Çiftlik gübresi, yani hayvan gübresi başta olmak üzere, çeşitli organik artıkların (bitkisel artıklar, deniz ve kara yosunları, özel olarak yetiştirilen bazı bitkiler gibi), oksijensiz bir ortamda fermantasyona uğratılması sonucu elde edilen yanıcı gaz karışımına, biogaz denir.(Metan gazı=CH4).Organik kökenli kaynaklara dayanan bu enerji üretim yönteminde temel enerji kaynağı, organik kökenli artık ve atıklardır. Az önce de ifade edildiği üzere bunlar, değişik amaçlarla değerlendirilmiş olabilirler. Örneğin ot ve saman artıkları , kent çöpleri, tarla ürün artıkları, hayvan besin artıkları, çiftlik hayvancılığının küçük ve büyük baş hayvan dışkıları ve benzerleri olabilecekleri gibi, bizzat bu amaçla yetiştirilen bazı bitkiler (yeşil gübre) ve deniz yosunları (alg, diyatomit), ya da kara yosunları (likenler) olabilirler. Bunlardan belli bir miktarı, tekniğine uygun olarak inşa edilmiş havasız bir depoda toplanarak depolanırsa, belli aşamalarda kimyasal tepkimelerin oluşması ve yanıcı gaz karışımının açığa çıkması mümkün olmaktadır.
 
Biogaz Enerjisinin Geçmişteki Önemi ve Bugünkü Yararlanma Alanları: Biogaz enerjisi kaynaklarının en önemlisi, tahmin edileceği üzere Hayvan gübresi kaynağıdır. Bu kaynağın yakıt olarak kullanılmaya başlanması, her halde insanın yerleşik düzene geçmesiyle birlikte başlar. Ancak hiç şüphe yok ki, bu konuda belli bir tarih ve bölge göstermek pek mümkün değildir. Ancak, hayvan gübresinden tezek yapımı ve bunun yakıt olarak kullanılması, elbette yüz yıllar öncesinden başlamıştır. Birçok ülkede köylü nüfus, bugün de, ısıtma-ısınma ve pişirmede, bu kaynaktan geniş ölçüde yararlanır. Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde, ormandan yoksun otsu bitki formasyonu bölgeleri, yani step toplumları, günümüzde de en güvenilir ısınma ve pişirme işleri yakıtını, hayvan gübresinden yapılan tezekten sağlamaktadır. Hayvan gübresinden biogaz yani metan gazı elde edilmesi halinde, bu gaz ısıtma, aydınlatma, pişirme işlerinde ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilmektedir. Öte yandan bu amaçla kullanılan gübre, fazla bir kayba uğramadan, yine tarıma verilebilmektedir. Biogaz, parlak ve mavi bir alevle yanan, kalorifik değeri nispeten yüksek bir gaz karışımıdır. Birim hacimdeki biogazda, yaklaşık %70 oranında metan gaz (CH4) vardır. Zaten, yanıcılık niteliğini kazandıran da, bu gazdır. Metan gazı, daha önce belirtilen organik kökenli artıklardan, yani biyomas kaynaklarından ve özellikle hayvan gübresi'nden kolayca elde edilebilir. Öte yandan, biogaz elde edilmesinde, tesis ve üretim teknolojisi karmaşık olan bir sistem gerekmez. Üretim için gerekli olan hammadde, kırsal kesimde hayvancılık yapan her aile tarafından, zaten bol miktarda sağlanmaktadır. Hayvan gübresinden, metan gazı veya biogaz elde edebilmek için iki türlü yöntem vardır. Bunlar kesik besleme yöntemi ve sürekli besleme yöntemi.Bu yöntemler işletmenin kapasitesine göre tayin edilip betonarme veya çelik saç şeklinde imal edilir.
 

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Şirketimiz gerek kendi çalışmalarına ivme kazandırmak gerekse Bayilerimizin çalışmalarına katkı sağlamak vede müşterilerimize üstün hizmet sunmak amacıyla  bir labrotuvar kurmuştur. Şu anda KOİ - BOİ - AKM - pH - Yağ ve Gres ölçümleri yapabilien Laboratuvarımız ilerleyen günlerde diğer paremetre ölçümlerinede başlıyacak olup Akretidte bir labrotuvar olacaktır.

PROJELENDİRME HİZMETLERİ

İhtiyaçlarınıza cevap verebilecek ve doğru bir şekilde tasarlanmış sistemler projelendirme çalışmalarımızın vede ayrıca sistemin uygulama aşamasında kullanılacak olan tüm ekipmanlarının, yüksek kalite ve standartlara haiz olması temel prensibimizdir

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yukaradaki iştigal konularımızla ile ilgili yatırımlarınızı, şirketimizin tarafınıza sağlayacağı danışmanlık hizmetleri ile, sorunsuz ve uzun ömürlü yatırımlara dönüştürmeniz mümkündür.

UYGULAMA ve TAAHHÜT HİZMETLERİ

- Şirketimiz Arıtsel Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojileri adı altında müşterilerimize daha fazla ve etkin hizmet vermeyi amaçlamıştır.

İhtiyaçlarınıza cevap verecek doğru bir şekilde projelendirilen sistemin uygulama aşamasında kullanılacak olan tüm ekipmanlarının, yüksek kalite ve standartlara sahip olması temel amacımızdır. Proses gereği kullanılacak olan tüm ekipmanların bu prensip doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Gerek imalat gerekse montaj aşamasında, işçilik kalitesine vermiş olduğumuz önem ve titizlik ise, şirketimizi ayrıcalıklı kılan diğer bir unsurdur.

Anahtar teslimi olarak tarafınıza sunduğumuz tüm proseslerde, problemsiz ve kolay çalışan otomasyonu tesisin tüm işletme yükünü üzerinizden alacak ve işletme kolaylığı sağlayacaktır.

Ayrıca gerşekleştirilecek tüm projelerde, teknik personellerimizce belirli periyotlarla yapılan kontrollerde, tesislerinizin çalışma ve performansları her zaman kontrol altında tutulcaktadır

 

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), aritsel.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.